Stowarzyszenie Saperów Polskich Koło Nr 19 we Włocławku

Idź do spisu treści

Menu główne

Stowarzyszenia

Historia

NOWE KOŁO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

Kiedy w 2002 roku 3 pułk dorgowo-mostowy przedyslokowany został z Włocławka do Chełmna wraz z nim Garnizon zmieniło funkcjonujące przy jednostce Koło Stowarzyszenia Saperów Polskich. Pod koniec 2010 roku wśród części członków Koła Nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zrodziła się myśl o odtworzeniu na terenie Włocławka struktur terenowych Stowarzyszenia Saperów Polskich. W miesiącu grudniu 2010 roku ppłk rez. Ryszard Chornicki po zebraniu niezbędnej ilości chętnych, którzy podpisali "Deklaracje członkowskie", zwrócił sie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich w Warszawie o zezwolenie na powołanie Koła Stowarzyszenia. W styczniu 2011 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich pozytywnie ustosunkował się do otrzymanego wniosku. W dniu 27 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie powołujące Koło Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku. W zebraniu inaugurującym działalność udział wzięli:
płk rez. Ryszard Chodynicki
płk rez. Jan Pilarski
płk rez. Bolesław Walendzik
ppłk rez. Ryszard Chornicki
mjr rez. Tadeusz Głowacki
mjr rez. Jerzy Komorowski
mjr rez. Jan Olszewski
mjr rez. Stanisław Sierocki
chor.szt. rez. Andrzej Ossowski
chor. szt. Roman Nowak
st.sierż.szt. rez. Ryszard Kaczorowski
st.sierż.szt. rez. Czesław Kamiński
Nieobecny na zebraniu z przyczyn osobistych był st.chor.szt. rez. Sławomir Grzonek, który również wcześniej podpisał "Deklarację członkowską". Obecni na zebraniu jednogłośnie przyjęli uchwałę o utworzeniu we Włocławku Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich. Kolejne zebranie członków Koła związane było z powołaniem Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Koła. W wynkiu przeprowadzonych wyborów utworzono:
1. Zarząd Koła w składzie:
- Prezes - płk rez. Ryszard Chodynicki
- Sekretarz - ppłk rez. Ryszard Chornicki
- Skarbnik - mjr rez. Stanisław Sierocki
2. Komisję Rewizyjną Koła w składzie:
- Przewodniczący - mjr rez. Tadeusz Głowacki
- Sekretarz - płk rez. Jan Pilarski
Natychmiast sporządzono niezbędne dokumenty, które przesłane do Zarządu Głównego SSP stanowią podstawę do włączenia powstałego Koła we Włocławku w struktury organizacyjne Stowarzyszenia.
W lutym 2011 roku na adres Koła wpłynęła pozytywna decyzja Zarządu Głównego SSP zatwierdzająca powstanie kolejnej struktury terenowej Stowarzyszenia. Koło Nr 19, bo taki numer nadał Zarząd Główny SSP przystąpiło do działań określonych w Statucie Stowarzyszenia.

 

Pismo Stowarzyszenia Saperów Polskich SAPER Nr 1(37) 2011

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SSP

Zgodnie z przyjętym Programem Działania, w dniu 19.02.2011r. odbyło się w Brzegu wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego SSP. Otwarcia posiedzenia dokonał prezes Stowarzyszenia płk Bogusław Bębenek, witając przybyłych członków zarządu i zaproszonych gości: prezesa Stowarzyszenia Saperów Cywilnych p. Lesława Majewskiego
z małżonką, dowódcę 1. BBSap. płk. Daniela Króla, prezesa
koła SSP ppłk. Eugeniusza Tomczaka Następnie sekretarz Zarządu Głównego, płk Ryszard Pindur, omówił „Programu działania ZG SSP na 2011 rok”. Następnie I Wiceprezes ZG SSP płk Tomasz Bogucki przedstawił zebranym „Raport o stanie Stowarzyszenia Saperów Polskich” oraz odczytał „Sprawozdanie z działalności ZG SSP w okresie 16.10.2008 – 31.12.2010 r”. Informację na temat stanu fi nansów Stowarzyszenia oraz propozycję budżetu ZG SSP na 2011 rok przedstawił skarbnik ZG mjr Leszek Sadura. Z satysfakcją stwierdził, iż wzrosła dyscyplina uiszczania składek członkowskich. Dokonał także szczegółowego wyliczenia przychodów i wydatków Zarządu Głównego. Po przerwie, analizę realizacji propozycji ustanowionej w 2008 roku, dotyczącej odpowiedzialności członków ZG SSP za pracę i funkcjonowanie kól SSP w poszczególnych regionach Polski przedstawił sekretarz ZG SSP. Natomiast redaktor naczelny kwartalnika SAPER, płk Wiesław L. Ząbek, poinformował uczestników obrad o możliwościach pozyskiwania środków fi nansowych przeznaczonych na wydawanie Kwartalnika SAPER. Przedstawił również propozycję powołania przez Zarząd Główny nowego składu „Zespołu Programowo-Wydawniczego Kwartalnika SAPER.

Podjęto następujące uchwały:


- uchwała nr 31 o przyjęciu do realizacji Planu działania ZG
w 2011 r.;


- uchwała nr 32 o zatwierdzeniu wydatków w 2010 r. i przyjęciu
preliminarza fi nansowego na 2011 r. Jednocześnie Zarząd Główny
w tej uchwale wyraził uznanie dla Skarbnika Stowarzyszenia;


- uchwała nr 33 w sprawie pracy Biura Zarządu Głównego;


- uchwała nr 34 w sprawie opłacania składek członkowskich;


- uchwała nr 35 w sprawie przyjęcia Koła nr 19 we WŁOCŁAWKU;

- uchwała nr 36 w sprawie przyjęcia Koła nr 17 w BIAŁYMSTOKU
;

- uchwała nr 37 w sprawie zmian w Zespole Programowo-Wydawniczym.


Owocne obrady podsumował prezes SSP płk Bogusław Bębenek,
podziękował uczestnikom za przybycie i aktywny udział w posiedzeniu.

Red.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego